6 najważniejszych kwestii związanych z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkęPrzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą coraz częściej stają przed dylematem, w jaki sposób "rozwinąć skrzydła", pozyskać nowych kontrahentów, przystąpić do większych kontraktów. Nie mniej istotna wydaje się kwestia ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość pozyskania dodatkowego kapitału, poprzez przystąpienie wspólników bądź akcjonariuszy nowo-utworzonej spółki.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną) stanowi jedno z możliwych rozwiązań powyższego problemu. Przeprowadzenie procedury związanej z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową obarczone jest wieloma wymogami ustawowymi, którym warto przyjrzeć się bliżej.

Pojęcie przekształcenia

W wyniku przekształcenia, stosownie do brzmienia art. 584¹ § 1 KSH przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przekształcany zostaje w spółkę. Wpis spółki do rejestru skutkuje wykreśleniem dotychczasowego przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Główna różnica w stosunku do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z CEiDG, a następnie zawarcia umowy spółki i jej rejestracji, objawia się na tle ciągłości prowadzonej działalności. Zastosowanie procedury uregulowanej w Rozdziale 6 Działu III Kodeksu Spółek Handlowych powoduje, iż spółce przekształconej (nowo-utworzona spółka kapitałowa) przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (jednoosobowa działalność gospodarcza). Powyższe w szczególności dotyczy zezwoleń, koncesji oraz ulg, które przyznane zostały na rzecz dotychczasowego przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, dotychczas prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem lub akcjonariuszem nowo-utworzonej spółki.

Elementy obligatoryjne przekształcenia

Podstawowym dokumentem, niezbędnym do skutecznego przeprowadzenia postępowania związanego z przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, jest plan przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. Plan przekształcenia sporządzony musi być w formie aktu notarialnego. Dodatkowo, przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy (treść oświadczenia omówiona zostanie w dalszych punktach), jak również powołania członków organów spółki przekształconej, zawarcia umowy spółki (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) albo podpisania statutu spółki przekształconej (w przypadku spółki akcyjnej) i dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, co skutkuje wykreśleniem przedsiębiorcy z CEiDG.

Plan przekształcenia

Jak wyżej zostało to już wskazane, plan przekształcenia, dla swej ważności, wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Kodeks spółek handlowych wyraźnie stanowi, iż plan powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy na dzień poprzedzający sporządzenie planu przekształcenia. Do planu przekształcenia przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć projekt oświadczenia o przekształceniu, projekt aktu założycielskiego (umowy lub statutu spółki), wycenę składników majątku i sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. Powyższe w praktyce oznacza, że przygotowanie załączników jest czynnością uprzednią w stosunku do przygotowania samego planu przekształcenia. Dane, jakie przedsiębiorca winien uwzględnić w planie muszą bowiem być koherentne z treścią załączników. Bilans, tj. wycenę składników majątku przedsiębiorcy, jak również sprawozdanie finansowe, wymagają wiedzy z zakresu rachunkowości, stąd zasadniczo sporządzane są przez osoby odpowiedzialne za księgowość u przedsiębiorcy.

Badanie planu przez biegłego rewidenta

Plan przekształcenia wymaga zbadania przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności. Zbadanie prawidłowości wyceny majątku przedsiębiorcy przekształcanego ma znaczenie w kontekście wartości nominalnej udziałów, które zostaną przyznane przedsiębiorcy przekształcanemu w spółce przekształconej. Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek do właściwego sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego do przeprowadzenia badania. Koszty związane z wynagrodzeniem biegłego ponoszone są przez przedsiębiorcę przekształcanego. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przedsiębiorca może wskazać sądowi konkretnego biegłego rewidenta.

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy, podobnie jak plan przekształcenia, wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego. Wśród minimalnych wymogów oświadczenia ustawodawca wskazał: określenie typu spółki, w jaki przedsiębiorca zostanie przekształcony (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), wysokości kapitału zakładowego, zakresu praw przyznanych osobiście dotychczasowemu przedsiębiorcy (który, jak wyżej zostało to wskazane, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem bądź akcjonariuszem w nowo-utworzonej spółce), nazwisk i imion członków zarządu spółki. Zasadność składania oświadczenia o przekształceniu budzi uzasadnione wątpliwości z uwagi na fakt, iż informacje zawierane w oświadczeniu znaleźć muszą się w umowie bądź statucie spółki. Jest to jednak wymóg ustawowy, którego spełnienie warunkuje możliwość dokonania przekształcenia.

Odpowiedzialność

Art. 58410 § 1 KSH odnosi się do odpowiedzialności pełnomocników dotychczasowego przedsiębiorcy w stosunku do jego samego, spółki, wspólników, jak i osób trzecich, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki. Odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności solidarnej i jest odpowiedzialnością na zasadzie winy. Podobnie kształtuje się odpowiedzialność przedsiębiorcy przekształcanego (w stosunku do nowo-utworzonej spółki, wspólników, jak i osób trzecich), będącego osobą fizyczną. Biegły rewident, badający plan przekształcenia, również ponosi odpowiedzialność wobec dotychczasowego przedsiębiorcy na zasadzie winy. Przekształcenie, pomimo tego, iż prowadzi do przejścia praw i obowiązków na nowo-utworzoną spółkę, nie prowadzi do zwolnienia dotychczasowego przedsiębiorcy za jego zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a powstałe przed dniem przekształcenia. Stosownie do brzmienia art. 58413 KSH, przedsiębiorca ten odpowiada solidarnie z nowo-powstałą spółką za powyższe. Wszelkie wyżej wymienione roszczenia (zarówno osób działających w imieniu przedsiębiorcy, jak i biegłych rewidentów, czy też samego przedsiębiorcy) przedawniają się z upływem trzech lat od dnia przekształcenia.

Autor: www.kmhs.pl.

Komentarze