Co warto wiedzieć o wskaźniku WIBOR?

Wskaźnik WIBORPodpisując umowę o kredyt na mieszkanie, otrzymamy od banku harmonogram spłaty, w którym określona zostanie m.in. wysokość miesięcznych rat. Warto wiedzieć, że kwoty te nie są czynnikiem stałym - ich wysokość może zmieniać się w trakcie spłaty kredytu. Czynnikiem, który ma największy wpływ na wahania rat kredytu hipotecznego, jest wskaźnik WIBOR.

Z czego składa się rata kredytu hipotecznego?

Na raty kredytu na mieszkanie składają się dwie części: kapitałowa, stanowiąca część kwoty, jaką pożyczyliśmy od banku, oraz odsetkowa, odpowiadająca kwocie należnych bankowi odsetek. To właśnie druga składowa wpływa na wysokość miesięcznej raty.

Część odsetkowa raty kredytu hipotecznego składa się z marży kredytowej (stałej w całym okresie kredytowania), a także ze zmiennej stawki bazowej, którą dla zobowiązań zaciągniętych w złotówkach stanowi WIBOR. Jeżeli zdecydowaliśmy się na kredyt w obcej walucie, zmienną stawką bazową może być LIBOR lub EURIBOR.

Stawka WIBOR - co to jest?

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) obrazuje wysokość oprocentowania, przy jakim polskie banki są skłonne pożyczyć pieniądze innym bankom na określony czas. Wysokość stopy WIBOR ustalana jest w przez największe polskie banki na tzw. fixingu WIBOR i ogłaszana każdego dnia roboczego o godzinie 11:00.

WIBOR ma zróżnicowane warianty, od jednodniowego po 12-miesięczny, przy czym stopy oprocentowania zawsze wyrażane są w stosunku rocznym. Dla większości klientów banków największe znaczenie ma wskaźnik WIBOR 3M, obrazujący koszt pożyczki udzielonej na 3 miesiące - to na podstawie tej stawki oblicza się najczęściej oprocentowanie kredytu hipotecznego.

Wskaźnik WIBOR

Co wpływa na wysokość stawki WIBOR?

Podstawowym czynnikiem, który warunkuje stawki WIBOR w Polsce, jest wskaźnik inflacji. W okresach niskiej inflacji następuje zwykle obniżenie stóp procentowych, podczas wzrostu inflacji obserwuje się zaś wzrost w stopach procentowych. Innymi czynnikami wpływającymi na stawki WIBOR są m.in.: wysokość PKB, wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, cykl koniunkturalny.

Jak WIBOR wpływa na raty kredytu hipotecznego?

WIBOR jest czynnikiem mającym największy wpływ na wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych i na wysokość miesięcznych rat. W zależności od tego, jaki wariant WIBOR został zastosowany w umowie kredytowej (najczęściej WIBOR 3M lub 1M), bank dokonuje bieżących zmian w wysokości stawki stopy oprocentowania kredytu.

Jeżeli prognozy przewidują spadek stawki WIBOR, możemy przygotować się, że zapłacimy niższe raty kredytu hipotecznego. Jeżeli stawki WIBOR rosną, podniesie się również wysokość naszego miesięcznego zobowiązania.

Warto zauważyć, że stawka WIBOR wpływa nie tylko na oprocentowania kredytów, ale również lokat terminowych.

Co jeszcze może wpłynąć na wysokość raty?

WIBOR jest najważniejszym, lecz nie jedynym czynnikiem, który może mieć wpływ na wysokość raty kredytu hipotecznego. W przypadku kredytów zaciąganych w obcych walutach bardzo ważną rolę odgrywają również kursy walut i spread, czyli różnica między ceną sprzedaży a kupna waluty.

W wyjątkowych sytuacjach miesięczna rata może wzrosnąć na skutek zastosowania przez bank pomostowych zabezpieczeń, na przykład na czas, w którym hipoteka nie może zostać ustanowiona na nieruchomości. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy moment wydania lokalu kupującemu jest znacznie oddalony od daty zawarcia aktu notarialnego. Aby uniknąć problemów tego typu, zawsze należy starannie zapoznać się z postanowieniami umowy zawieranej z deweloperem oraz z przepisami ustawy deweloperskiej.

Autor: www.navidom.ingbank.pl.

Komentarze