Finanse publiczne a prywatne. Sektor finansów publicznych

Finanse publiczne i prywatneFinanse publiczne a prywatne. Sektor finansów publicznych

W gospodarce rynkowej na podstawie kryterium własności wyodrębnione są dwa sektory:

 • sektor publiczny,
 • sektor prywatny.

Obydwa sektory funkcjonują w warunkach gospodarki pieniężnej. Pomiędzy nimi zachodzą różnorodne związki i zależności.

Analizując gospodarkę narodową w kategoriach wymienionych sektorów, w odniesieniu do pieniądza i finansów, dochodzi się do wniosku, że podstawowym spoiwem, łączącym wszystkie podmioty działające w ramach tych dwóch sektorów, jest system finansowy gospodarki.

Stanowi on ramy i podstawy działalności wszystkich podmiotów w sferze pieniężnej. Wynika stąd wysoka ranga systemu finansowego dla funkcjonowania całej gospodarki i społeczeństwa. Reguluje on zachowania różnych podmiotów należących do sektora publicznego lub sektora prywatnego oraz stosunki między nimi.

Jeżeli na działalność władz publicznych spojrzy się z perspektywy zjawisk i procesów rzeczowych, to należy stwierdzić, że wymaga ona podobnych nakładów, jak działalność sektora prywatnego gospodarki, która organizowana jest na zasadach rynkowych. Podobieństwo między sektorem publicznym a sektorem prywatnym zanika, jeżeli popatrzymy na prowadzoną przez te sektory działalność od strony źródeł finansowania. O ile dla sektora prywatnego typowe jest samofinansowanie, o tyle sektor publiczny sięga (najczęściej w drodze przymusu) do dochodów innych podmiotów.

Analogicznie do występowania w gospodarce narodowej dwóch sektorów możemy także mówić o finansach publicznych oraz finansach prywatnych.

Finanse publiczne i prywatne

Do pierwszych zaliczają się: budżet państwa, budżety samorządów terytorialnych i fundusze ubezpieczeń społecznych. Przykładem finansów prywatnych są fundusze przedsiębiorstw, fundusze gospodarstw domowych, fundusze banków, towarzystw ubezpieczeniowych itp. Pomiędzy finansami publicznymi a finansami prywatnymi zachodzą określone związki, a rodzaje i skala operacji finansowych pomiędzy nimi są ogromne.

Finanse publiczne a prywatne - różnice

Zasadnicze różnice między finansami publicznymi a finansami prywatnymi wynikają z faktu, że równowaga finansów prywatnych i przemieszczanie prywatnych zasobów kształtowane są przez prawa gospodarki rynkowej, takie jak prawa popytu i podaży na rynku kapitałowym, które określają stopę procentową. Natomiast równowaga finansów publicznych i przemieszczanie zasobów publicznych są zdominowane przez interwencję państwa i wyznaczane przez władzę państwową.

Podstawowe różnice między finansami publicznymi a prywatnymi są następujące:

 • państwo dysponuje przymusem dla zapewnienia sobie dochodów i nie podlega przymusowi w zakresie wydatków, a w przypadku podmiotów prywatnych sytuacja jest odwrotna;
 • finanse publiczne wyrażają się w pieniądzu, którego dysponentem jest państwo, natomiast prywatni posiadacze pieniądza nie mają na niego żadnego wpływu;
 • finanse publiczne zorientowane są na realizację interesu publicznego (ogółu), finanse prywatne służą zaś gromadzeniu dochodów (zysków) indywidualnych;
 • duża skala finansów publicznych wpływa na kształtowanie się równowagi finansowej państwa, gdy finanse prywatne w zasadzie nie mają takich możliwości.

Sektor finansów publicznych

Sektor publiczny nie jest tożsamy z sektorem finansów publicznych, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 26. 11. 1998 r. o finansach publicznych do sektora finansów publicznych nie zalicza się podmiotów o charakterze komercyjnym, zorientowanych na osiąganie zysku, a mianowicie:

 • przedsiębiorstw państwowych;
 • banków państwowych;
 • spółek prawa handlowego (za przewagą kapitału państwowego i komunalnego).

Sektor finansów publicznych dzieli się na:

 • sektor rządowy (obszar CBEF);
 • sektor samorządowy, obejmujący jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne (obszar DFE).

Jednostki organizacyjne finansów publicznych w przeważającej mierze nie są zorientowane na osiąganie zysku, ale na pomnażanie majątku (obszar GCB), choć celem niektórych z nich może być osiąganie zysku (obszar DCG). Jednostki organizacyjne sektora finansów prywatnych zorientowane są na osiąganie zysku (obszar DCH), z wyjątkiem, m. in. gospodarstw domowych, kościołów, czy fundacji (obszar CBH).

Komentarze

ISE
Finanse to rozbudowane pojęcie, pod którym skrywa się wiele wątków oraz terminologii. Niemniej cechą wspólną dla nich wszystkich jest ukierunkowanie sposobu postrzegania tematyki finansów na stosunki ekonomiczne wynikające z obiegu pieniądza. Innymi słowy finanse to ogół procesów dotyczących gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków pieniężnych przez różne podmioty, na przykład: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstw a czy państwo.