Kiedy wysyła się przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłatyJeżeli kontrahent zwleka z terminowym opłaceniem należności, a wszelkie próby porozumienia nie przynoszą pożądanego efektu, warto wystosować odpowiednie pismo, czyli wezwanie do zapłaty. Jest to pierwszy krok do polubownego zażegnania konfliktu, jednak w przypadku, gdy dłużnik nie dotrzymał pierwszego terminu płatności, można sporządzić przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Co to jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to oficjalny dokument, który ma na celu odzyskanie przez wierzyciela należnych środków w polubowny sposób. Poprzedzony jest pierwszym wezwaniem do zapłaty, jeżeli dłużnik nie zachował terminu płatności wskazanym w piśmie. Przedsądowe wezwanie do zapłaty składa się z kilku elementów - daty i miejsca sporządzenia dokumentu, danych dłużnika i wierzyciela, stosunek prawny, z którego wnika obowiązek zapłaty (np. umowa, faktura), termin spłaty długu, kwota długu, numer rachunku bankowego, na który należy dokonać spłaty długu oraz podpis osoby wysyłającej dokument. Zanim wierzyciel wystosuje pismo z przedsądowym wezwaniem do zapłaty, musi wykazać, że podjął próbę mediacji z dłużnikiem. W przeciwnym wypadku sąd może poprosić o wyjaśnienie i ewentualnie podjąć decyzję o wezwaniu stron na spotkanie informacyjne, co może znacznie przedłużyć postępowanie.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty w praktyce

W Kodeksie Cywilnym nie jest jednoznacznie wskazane, kiedy wierzyciel powinien wysłać wezwanie do zapłaty dłużnikowi. W przypadku kilkudniowego opóźnienia zwykle nie ma takiej konieczności, jeżeli jednak płatnik zwleka z opłaceniem faktury lub nie ma z nim kontaktu, warto interweniować. Jeżeli jednak dłużnik nie reaguje na pierwsze wezwanie do zapłaty i minął termin płatności wskazany w piśmie, warto sporządzić przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym jest jasno wskazane, że jeżeli kontrahent nie uiści płatności w kolejnym terminie, sprawa trafi do sądu. Przedsądowe wezwanie do zapłaty może zostać wysłane zarówno drogą mailową, jak i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - warto w takich przypadkach skorzystać ze wsparcia sprawdzonego prawnika, ponieważ wezwanie podpisane przez kancelarię sugeruje dłużnikowi, że żarty się skończyły, co powinno dodatkowo zmotywować do wyrównania należności. Więcej informacji związanych z przedsądowym wezwaniem do zapłaty można znaleźć na stronie https://solidnewezwanie.pl, za pośrednictwem której można również zamówić online przygotowanie wezwania do zapłaty przez wykwalifikowanych radców prawnych.

Komentarze