System motywacyjny - definicja, zasady, cele, budowa

System motywacyjnyPod pojęciem systemu motywacyjnego należy rozumieć zestaw instrumentów motywowania, który obowiązuje w przedsiębiorstwie / organizacji, w którego ramach jego / jej władze starają się oddziaływać na pracowników. Jest to zestaw spójny wewnętrznie, przemyślany i racjonalny.

Niektórzy autorzy definiują, że system motywowania jest spójnym i celowo dobranym zestawem narzędzi motywowania, z punktu widzenia realizacji celów organizacji oraz pracowników.

Inni natomiast są zdania, że na system motywowania powinno składać się wiele elementów wszystkich grup motywatorów.

Dobrze dobrany system motywacyjny powinien być:

  • efektywny,
  • logiczny,
  • kompleksowy,
  • elastyczny,
  • akceptowany,
  • zrozumiały.

Ponadto musi być tworzony w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także jak najprostszy w obsłudze. Aby był odpowiednio dobrany do potrzeb firmy powinien również uwzględniać wszystkie funkcje placowe - czyli motywacyjną, dochodową, społeczną, a także kosztową. Ponadto musi umiejętnie łączyć zatrudnienie, kompetencje pracowników, ich wynagrodzenie i czas pracy.

Zasady systemu motywacyjnego

System motywacyjny pracowników powinien więc uwzględniać poniższe zasady:

Zasada indywidualizacji
Podejście do każdego pracownika w sposób indywidualny. Pod uwagę bierze się jego kwalifikacje, a także zakres obowiązków oraz predyspozycje.

Zasada konkretności
Ma na celu stosowanie precyzyjnych i jednolitych kryteriów oceny dla każdego pracownika. Kary i nagrody są adekwatne do czynów i sposobu realizacji czynności.

Zasada systematyczności
Polega na stałym zauważaniu oraz odnoszeniu się do dokonań pracownika. Ten zaś powinien czuć się potrzebny w danym przedsiębiorstwie. Wszelkie wykonywane przez niego czynności powinno się korygować i wzmacniać przy pomocy bodźców i uwag.

Zasada kompleksowości
Dotyczy stosowania jak najszerszej gamy niejednorodnych oraz stopniowalnych bodźców, które oddziałują na sferę psychiczną oraz materialną pracowników. Ta zasada polega na pochwalaniu pracowników za ich dobrą pracę, ale i udzielaniu uwag krytycznych, w przypadku popełniania przez nich błędów.

Zasada naukowości
Polega na tym, że kierownictwo przedsiębiorstwa powinno ciągle doskonalić metody motywowania podwładnych, poprzez umiejętne pogłębianie swojej wiedzy zarówno w zakresie psychologii, jak i socjologii kierowania.

Cele systemu motywacyjnego

System motywacyjny powinien również spełniać określone cele. Prezentują się one następująco:

  1. Wykorzystywanie potencjału pracowników w sposób jak najbardziej optymalny, w taki sposób by zrealizować założenia strategiczne przedsiębiorstwa.
  2. Uzależnienie wysokości wynagrodzenia od wyników pracy i związane z tym zwiększenie efektywności pracowników.
  3. Połączenie identyfikacji pracowników z działaniami podejmowanymi przez przedsiębiorstwo i jego celami.
  4. Grupowy wzrost motywacji.

Proces budowy systemu motywacyjnego

Proces budowy systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie odbywa się w pięciu krokach.

Po pierwsze konieczne jest zbadanie potrzeb oraz preferencji pracowników. Kierownictwo powinno umieć odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: co wpływa na motywację pracowników oraz czy dotychczas stosowane narzędzia motywacji osiągają swoje cele.

Drugim krokiem w systemie motywacyjnym jest analiza systemów ocen, a także wynagrodzeń, systemu awansów, rozwoju pracowników i ich szkolenia. Czy więc rozwiązania zastosowane w danej firmie wpływają na zmotywowanie pracowników? I czy da się z łatwością wskazać elementy będące bodźcami pozytywnymi oraz negatywnymi?

Trzeci krok polega na opracowaniu wniosków, a także sformułowaniu propozycji zmian w systemach motywacyjnych. W tym wypadku należy stwierdzić, w jaki sposób można udoskonalić działania systemów oraz jakie są najważniejsze z wprowadzanych innowacji.

Krok czwarty budowania systemu motywacyjnego polega na zredagowaniu nowych regulaminów, związanych z wynagradzaniem, ocenianiem, procedurami awansu oraz np. wysyłaniem pracowników na szkolenie.

W ostatnim kroku kierownictwo powinno dokonać przeszkolenia kadry menedżerskiej oraz wprowadzić obowiązujące zasady. Tak skomponowany system motywacyjny sprawia, że znacznie poprawia się efektywność działania pracowników oraz całej organizacji. Ponadto pracownicy są o wiele bardziej zadowoleni, co wpływa na lepszą atmosferę w pracy, a w konsekwencji przyciąga do danej firmy pracowników posiadających lepsze kwalifikacje. Na skutek tak zbudowanego systemu motywacyjnego firma osiąga również znaczną poprawę stosunku pracowników do klienta.

Komentarze