Weksel trasowany, sola, in blanco. Dyskont weksla

Weksel trasowanyWeksle można podzielić według wielu kryteriów. Istotny jest podział weksli ze względu zarówno na postać (weksel prosty - weksel sola i weksel trasowany - weksel ciągniony, trata), jak i na treść ekonomiczną (weksel handlowy i weksel finansowy).

Weksel trasowany i weksel sola

W wekslu sola (prostym) występują dwa podmioty: emitent i remitent, natomiast w wekslu trasowanym - trzy podmioty: trasant, trasat i remitent. W tym drugim wekslu trasant zleca trasatowi zapłacenie sumy wekslowej remitentowi.

Zazwyczaj przy tym rodzaju weksla jest wymagany akcept trasata (inaczej mówiąc, zgoda na wypłacenie sumy wekslowej, jeżeli trasant posiada środki pieniężne lub jego działalność jest kredytowana). Niekiedy weksle te są awalizowane (awal - gwarancja bankowa) i mają zazwyczaj zastosowanie w rozliczeniach z zagranicą, gdy trasat i remitent są w jednym kraju (akcept trasata), a trasant w drugim (awal bankowy w kraju trasata).

Weksle handlowe i finansowe

Weksle handlowe i weksle finansowe mają generalnie taką samą postać (wyjątek od tej reguły stanowią bony skarbowe), natomiast ich treść ekonomiczna jest odmienna. Weksle handlowe są pewniejsze, odzwierciedlają bowiem zaistnienie transakcji handlowych, mających pokrycie w towarze. Tak naprawdę weksel finansowy ukazuje jedynie brak środków pieniężnych u wystawcy (emitenta), stąd też można spotkać w praktyce gospodarczej pojęcie tzw. weksli dętych, których wystawcy mają jedynie na celu wyłudzenie środków pieniężnych.

Weksel in blanco

Weksel in blanco to weksel, który nie jest uzupełniony całkowicie w chwili jego wystawienia. Elementem, który nie jest przeważnie określony jest wartość, czyli suma wekslowa. Wystawienia weksla in blanco jest najczęściej związane z umową (np. umowa o kredyt w banku), której niedotrzymanie może skutkować uzupełnieniem i wystawieniem weksla.

Dyskont weksla

Sprzedaż bankowi weksla nazywa się dyskontem weksla, które polega na tym, że bank potrąca stopę procentową od wartości nominalnej weksla, tzw. stopę dyskontową, ale też może odsprzedać weksle bankowi centralnemu (operacja ta nosi nazwę redyskonta weksla, gdyż bank centralny pobiera stopę redyskontową).

Weksel w obrocie gospodarczym może być odstępowany (można nim regulować należność z kolejnymi kontrahentami). Działanie to określa się indosem weksla, który polega na tym, że kolejny podmiot wpisuje swoją nazwę na wekslu, zwiększając tym samym pewność jego wykupu.

Obrót wekslowy jest stosunkowo pewny, ponieważ z wekslem jest związana instytucja protestu weksla - przyspieszona i uproszczona egzekucja wierzytelności.

Komentarze