Dochody niepodatkowe w Polsce

Dochody niepodatkoweWedług państwa polskiego za dochody niepodatkowe uznaje się wszystkie dochody budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które nie są zaliczane do podatków.

W Polsce wyróżniamy następujące dochody niepodatkowe:

I. Opłaty - stanowią największą część dochodów niepodatkowych aż 50. 9% obejmują grzywny, odsetki i  inne dochody niepodatkowe. Głównymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe.

II. Dywidendy - są to wpłaty zysku wypracowanego przez spółki, które skarb państwa otrzymuje jako ich udziałowiec. Stanowią one 28, 1% dochodów niepodatkowych budżetu państwa.

III. Wpływy jednostek samorządu terytorialnego - stanowią 8.5% dochodów niepodatkowych budżetu państwa. Są to wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa związane z mechanizmem redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

IV. Cło - stanowi 6.5% dochodów niepodatkowych. Opłata pobierana w związku z obrotem towarowym dokonywanym przez granice państwa. Najczęściej pobierana jest z tytułu importu, eksportu i tranzytu.

V. Środki z Unii Europejskiej - ostatnimi dochodami niepodatkowymi są środki pochodzące z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi. Środki te stanowią 6. 4% dochodów niepodatkowych budżetu państwa.

Komentarze