Konwojowanie i inkaso - bezpieczny transport firmowej gotówki

Konwojowanie i inkasoChoć współczesny system finansowy opiera się przede wszystkim na obrocie bezgotówkowym i bankowości elektronicznej, nadal istotna część transakcji rozliczana jest za pomocą gotówki. Tę ostatnią, wiele przedsiębiorstw regularnie deponuje w banku i/lub transportuje np. z poszczególnych oddziałów do głównej siedziby firmy. Usługi takie jak konwojowanie oraz inkaso pozwalają im uporać się z tymi wyzwaniami w sposób nie tylko wygodny, ale również bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.

Transport firmowej gotówki wiąże się niestety z pewnym ryzykiem - zwłaszcza, jeśli przedsiębiorca realizuje go na własną rękę lub zleca jednemu z pracowników. Czasami, zachowanie maksimum bezpieczeństwa i zastosowanie odpowiednich środków ostrożności mogą okazać się w tym kontekście niewystarczające. Zwiększenie ochrony jest niezbędne szczególnie wówczas, gdy przewożone są środki pieniężne lub inne papiery wartościowe o dużej wartości, rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy i więcej złotych. W takim wypadku, najrozsądniejszym - a w pewnych okolicznościach, ze względu na obowiązujące przepisy, po prostu koniecznym - rozwiązaniem, będzie skorzystanie z usług specjalistycznej firmy zajmującej się konwojowaniem. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o usłudze konwojowania i transporcie firmowych środków.

Na czym polega konwojowanie?

Konwojowanie to nic innego, jak usługa polegająca na przewożeniu gotówki, papierów wartościowych oraz innych przedmiotów wysokiej wartości pod specjalnym nadzorem wykwalifikowanych pracowników ochrony. Konwojenci to osoby staranie przeszkolone, posiadające umiejętność analizowania i przewidywania potencjalnych zagrożeń, a także dysponujące odpowiednim, specjalistycznym sprzętem. Na ten ostatni składają się zwykle m.in. broń palna, hełmy, kamizelki kuloodporne, czy środki łączności radiowej.

Także pojazdy wykorzystywane podczas konwojowania są specjalnie przystosowane do tego celu. Posiadają przy tym wymagane certyfikaty i atesty, a najczęściej wyposażone są też dodatkowo w system lokalizacji GPS. Warto również dodać, że firmy świadczące usługi konwojowania mają wykupione polisy, chroniące je na wypadek rabunku transportowanej przesyłki.

Co istotne, konwój jest realizowany w asyście jego zleceniodawcy, bądź wyznaczonej przez niego osoby (np. kasjerki), w której dyspozycji pozostaje transportowana gotówka czy inne wartości pieniężne.

Na czym polega inkaso?

Inkaso to po prostu prostsza forma chronionego transportu przesyłki; ani zleceniodawca, ani żaden upoważniony przez niego pracownik nie bierze udziału w konwoju. W tym przypadku, gotówka jest odbierana za pokwitowaniem w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę, np. w siedzibie firmy czy należącym do niej punkcie handlowym, a następnie niezwłocznie przewożona i przekazywana przez konwojentów do wskazanego banku lub liczarni. W praktyce, to właśnie inkaso, ze względu na wygodę jaką ze sobą niesie, jest najczęściej wykorzystywane do obsługi hurtowni, stacji paliw, sieci handlowych i usługowych, a także pojedynczych punktów przyjmujących płatność gotówką.

Przepisy prawa a przewóz firmowej gotówki

Kwestię konwojowania wartości pieniężnych szczegółowo reguluje przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Przez wartości pieniężne rozumie się tutaj gotówkę, a także papiery wartościowe i dokumenty zastępujące ją w obrocie, czyli m.in. kamienie szlachetne, perły i metale, takie jak złoto czy srebro oraz wyroby wytworzone z takich surowców.

Z treści rozporządzenia wynika, że transportem wartości pieniężnych jest każde ich przewożenie bądź przenoszenie poza obiektem należącym do przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej. Wynika z niej również, że transport ten, w określonych sytuacjach musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony.

Kiedy trzeba skorzystać z konwojowania?

Zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia technicznego oraz ochrony fizycznej nie wymaga transport wartości pieniężnych w wysokości poniżej 0,2 jednostki obliczeniowej. Przesyłki o wyższej wartości, w większości przypadków muszą być już konwojowane, przy czym wymagana liczba konwojentów oraz sposób ich transportu zależy od ilości przewożonej gotówki.

Jednostka obliczeniowa, o której mowa we wspomnianym Rozporządzeniu, jest 120-krotnością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jednostka ta wynosi obecnie 507 070,80 zł (dane za III kwartał 2017 roku), co oznacza, że już w przypadku transportu przesyłki o wartości nieco ponad 100 tys. zł powstaje obowiązek zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.

Konwój wartości pieniężnych - szczegóły zależą od wartości "bagażu"

Zgodnie z wspomnianym Rozporządzeniem, wartości pieniężne powyżej 1 jednostki obliczeniowej należy przewozić bankowozem - czyli pojazdem specjalnie przeznaczonym do tego celu. W zależności od szczegółów konstrukcyjnych oraz posiadanych zabezpieczeń może być on oznaczony literą A, B lub C. Bankowóz typu C wykorzystywany jest do transportu wartości pieniężnych w wysokości od 1 do 8 jednostek obliczeniowych, typu B - od 8 do 24, natomiast typu A - powyżej 24. Dodatkowo, w przypadku "bagażu" o wartości przekraczającej 24 jednostki obliczeniowe, do bankowozu typu A przydzielany jest pojazd ubezpieczający konwój.

Jeśli chodzi o wymagania w zakresie liczby konwojentów, to wyglądają one tak, że:

  • jeden konwojent - dla transportu o wartości nieprzekraczającej 8 jednostek obliczeniowych,
  • dwóch konwojentów - dla transportu o wartości pomiędzy 8 a 24 jednostki obliczeniowe,
  • trzech konwojentów - dla transportu o wartości przekraczającej 24 jednostki obliczeniowe,
  • czterech konwojentów - dla transportu o wartości przekraczającej 50 jednostek obliczeniowych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Transport wartości pieniężnych to przedsięwzięcie podwyższonego ryzyka. Dlatego przedsiębiorca powinien zdecydować się na skorzystanie z usługi konwojowania lub inkasa, dzięki której odbędzie się on w sposób bezpieczny i zgodny z literą prawa. Zanim jednak powierzy tak odpowiedzialne zadanie konkretnej firmie konwojenckiej, powinien dokładnie zapoznać się z jej referencjami oraz posiadanym przez nią zapleczem technicznym.

Autor: www.aleo.com.

Komentarze