Marża, a narzut

Dokonując zakupów ludzie zastanawiają się czasami ile sprzedawca zarobił przy danej transakcji. Do określenia zysku sprzedawcy używa się często określenia marża. Jest to wyrażona procentowo różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a kosztem zakupu. Często marża mylona jest z pojęciem narzutu, który również można określić jako różnicę między cenami sprzedaży i zakupu, ale jest on jednakże inaczej obliczany.

Narzut obliczamy poprzez podzielenie ceny sprzedaży przez koszt zakupu. Od otrzymanego wyrażonego w procentach wyniku odejmujemy 100%. Z kolei marża powstaje poprzez podzielenie zysku ze sprzedaży przez cenę sprzedaży, gdzie przez zysk ze sprzedaży rozumiemy różnicę pomiędzy ceną sprzedaży, a kosztem zakupu.

Przykład

Koszt zakupu wynosi 10 złotych, a cena sprzedaży 15 złotych.

Przy tych założeniach marżę obliczymy w następujący sposób: (15-10)/15*100=5/15*100=33,33%.

Z kolei narzut wyniesie: 15/10*100-100=150-100=50%.

Wynika z tego, że narzut powinien procentowo być wyższy od marży. Wysokość marży i narzutu zależy głownie od rodzaju sprzedawanych towarów. Niższą marżą charakteryzują się towary spożywcze pierwszej potrzeby, których szybkość i częstotliwość zakupu jest dość duża. Produkty takie jak pieczywo, owoce, warzywa czy nabiał kupowane są zdecydowanie częściej niż na przykład środki czystości czy kosmetyki. Wyższą marżą charakteryzują się produkty luksusowe: perfumy, ekskluzywna odzież, samochody.

Po pierwsze ich częstotliwość sprzedaży jest mniejsza - sprzedaje się mniejszą ilość towarów przy takich samych kosztach, dlatego marża jest wyższa.

Po drugie same koszty sprzedaży są wyższe w przypadku drugiej grupy towarów, ponieważ trzeba uwzględnić dłuższy czas przechowywania produktu, ponosić koszty związane z jego przechowywaniem i zabezpieczeniem.

Marża i narzut stanowią dla handlowców podstawowe wskaźniki rentowności prowadzonej przez nich działalności.

Komentarze